25 Th6, 2024
8 mins read

Hoàn thành trùng tu cổng Trại Bảo An binh, dấu tích sót lại của Cách mạng tháng Tám

Công trình cổng cổ thuộc Trại Bảo An binh – dấu tích còn sót lại của một sự kiện lịch sử trong đại, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, vừa hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo.

8 mins read

Hoàn thành trùng tu cổng Trại Bảo An binh, dấu tích sót lại của Cách mạng tháng Tám

Công trình cổng cổ thuộc Trại Bảo An binh – dấu tích còn sót lại của một sự kiện lịch sử trong đại, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, vừa hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo.